Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice 16.6.2019

Štvrtok   20.6.  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok    21.6.   Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa   23.6.   12. nedeľa v cezročnom období

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Kravi. Sväté omše v našom kostole budú o 6.30, 9.30, 16.30 a o 18.00. Po sv. omši o 18.00 bude Eucharistická procesia – tzv. oltáriky. Prosíme hlavne prvoprijímajúce deti aby si priniesli do sprievodu kvetinové lupienky.

Budúcu nedeľu 23. 6. sa koná procesia pri príležitosti slávnosti Božieho Tela po uliciach Trnavy. Všetci sme pozvaní do katedrály Jána Krstiteľa na svätú omšu o 9.30 a po nej na procesiu.

Dnes popoludní vás všetkých pozývame na stretnutie v sále pod kostolom. Začiatok je o 15.00 a hlavnou témou stretnutia je zhodnotenie našej pastorácie za posledné dva roky a premyslenie nášho pastoračného zamerania na najbližšie tri roky. Pozvaní sú všetci. Od mladých až po najstarších.

Dnes je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pri tejto príležitosti vás chceme poprosiť aj o taký ľudský prejav dôvery . Spolu s radou diela a farskou ekonomickou radou, v ktorých sú viacerí z vás, chceme premyslieť a pripraviť tú rekonštrukciu čo najlepšie. A zvlášť vás prosíme aj o modlitbovú podporu, aby celé toto nebolo záležitosťou našej saleziánskej komunity, ale všetkých, ktorí prichádzajú do tohto strediska. Ďakujeme vám.

Budúci týždeň je zbierka Halier sv. Petra na dobročinné dielo Sv. Otca.