Up

Prestavby saleziánskeho strediska

Milí priatelia saleziánskeho diela na Kopánke,
my saleziáni don Bosca sme prišli do Trnavy v roku 1936 (oratórium na Hollého ulici), ale náš pohľad sa veľmi rýchlo uprel na vtedy najchudobnejšiu štvrť v Trnave - Kopánku. Don Hlúbik tu robil časté návštevy a od roku 1938 začal organizovať stavbu sociálneho domu s oratóriom a kostola. Otvorenie sociálneho domu a oratória sa uskutočnilo 8. decembra 1941. V auguste 1942 bola ustanovená farnosť. Nádejne rozvíjajúce sa dielo pre chudobnú a opustenú mládež bolo v roku 1950 násilne zrušené, zostala len farnosť.

Po 40 rokoch, v roku 1989 sme znovu obnovili svoju činnosť v prospech mládeže a ľudových vrstiev. Saleziánske dielo na Kopánke organizuje voľnočasové aktivity pre mladých, ich náboženskú a ľudskú formáciu, združuje sa okolo neho aj veľký počet rodín, ktorým poskytuje priestory na stretnutia za účelom ich náboženskej i sociálnej formácie. Saleziánske dielo na Kopánke je prirodzeným miestom agregácie nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých obyvateľov Kopánky (detské ihrisko, futbalové ihrisko, priestory pre voľnočasové aktivity pre mladých i pre rodičov s deťmi)

Počas našej 25 ročnej činnosti sa nám však nikdy nepodarilo podstatne obnoviť a rozšíriť priestory pre prácu s mládežou. Dôkladnú obnovu si vyžaduje sála pod kostolom, priestorov pre stretnutia je veľmi málo, mnohé sú nevyhovujúce, budova pozdĺž ihriska je z 50-tich rokov minulého storočia, postavená prakticky bez základov, nemalé náklady si vyžaduje aj obnova a údržba ihriska. Z tohto dôvodu sa v roku 2015 zrodili plány a projekty sanáciu niektorých budov na našom pozemku a pre výstavbu nových priestorov, ako aj pre obnovu sály pod kostolom.

Obraciame sa preto na vás s prosbou o finančnú pomoc pre tieto naše zámery. Zaslaním akéhokoľvek finančného daru na tento osobitný účet SK62 0200 0000 0040 8416 0551 sa stávate saleziánskymi dobrodincami. Budú sa na vás vzťahovať všetky prísľuby a požehnania, ktoré don Bosco adresoval svojím dobrodincom, bez ktorých by materiálne nemohol uskutočniť všetko dobro v prospech výchovy mladých. Každý týždeň v nedeľu bude za vás slúžená sv. omša vo farnosti o 11.30 a budete zahrnutí do každodenných modlitieb našej komunity. Prosíme vás samozrejme aj o vašu žičlivosť, modlitbu a akýkoľvek dobrý nápad alebo iniciatívu, ktorou sa naše dielo pre dobro mladých môže upevniť a skvalitniť.

Úprimne Vám ďakujeme.
komunita saleziánov na Kopánke

Na tomto mieste budeme postupne uverejňovať plánované aj dokončené projekty prestavby, výšku vyzbieraných finanncí a finančné správy zrealizovaných projektov.

 
 
Powered by Phoca Download