Informácie pre záujemcov o cirkevný sobáš

Pre tých, ktorí sa chcú sobášiť v našom chráme

Je potrebné v dostatočnom predstihu (aspoň pol roka dopredu) dohodnúť termín sobáša. Zároveň je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu v našej farnosti alebo inde.

Asi tri mesiace pred termínom sobáša majú prísť obaja snúbenci počas úradných hodín do farskej kancelárie na spísanie sobášnej zápisnice.

Na spísanie zápisnice si so sebou prinesú:

 • Zápisnicu (Oznámenie) o uzavretí manželstva zo sobášnej matriky Miestneho úradu Trnava (Matričný úrad, Trhová 3, prízemie, č. dv. 182, č.tel.: 033/3236182). Snúbenci sa tam dostavia osobne. Potrebujete: občianske preukazy, rodné listy, vypísať žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade).
 • Krstné listy oboch snúbencov vydané vo farnosti, kde boli krstení. Okrem tých, ktorí boli krstení v našej farnosti. Dátum na výpise krstného listu nemá byť skorší ako tri mesiace od termínu sobáša.
 • Ak ide o snúbencov bývajúcich mimo našej farnosti, je potrebné priniesť tzv. „licenciu na sobáš“ od farára farnosti svojho bydliska. (Toto platí, aj keď ide o tých, čo bývajú v zahraničí súvisle aspoň tri mesiace.)
 • Informácie o svedkoch sobáša: meno, priezvisko, presná adresa trvalého bydliska, rodné číslo.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy a kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva, ak tieto prípravy neabsolvovali u nás.
 • Ak ide o vdovcov, treba priniesť úmrtný list predchádzajúceho partnera. Ak manželstvo niektorého z partnerov bolo vyhlásené za nulitné, treba priniesť dokument príslušného biskupského úradu potvrdzujúceho tento fakt.
 • Ak jeden zo snúbencov je nepokrstený alebo je iného vyznania ako kresťansko-katolíckeho, bude treba spísať žiadosť o dišpenz k sobášu adresovanú na arcibiskupský úrad. Pripojí sa „Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva“, v ktorom sa katolícka stránka zaviaže, že urobí všetko pre to, aby deti z manželstva boli katolícky pokrstené a vychovávané. Nekatolícka stránka svojím podpisom vyjadrí súhlas a akceptuje záväzok katolíckej stránky. Pri spisovaní tohto dokumentu sú potrební dvaja svedkovia, ktorých si katolícka stránka môže priviesť. V opačnom prípade farár požiada niekoho z prítomných.
 • Aj v prípade, že niektorý zo snúbencov, hoci bol pokrstený, ale nebol poučený vo viere, neprijal ešte sviatosť Oltárnu, bude potrebné žiadať povolenie diecézneho biskupa. (Kto by sa však chcel pripraviť na prijatie sviatostí Eucharistie a birmovania, nech sa rok pred slávením sviatosti manželstva prihlási na farskom úrade.)

 

Praktické pokyny:

 • Neodporúča sa sláviť sviatosť manželstva vo veľkopôstnom a v adventnom období a vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou sa zakazuje.
 • Treba pristúpiť k sviatosti zmierenia, a to najlepšie v týždni pred sobášom, aby ste sviatosť manželstva prijímali v milosti posväcujúcej. Na spoveď pozvite aj vašich príbuzných.
 • Ak chcete, aby pri vašom sobáši asistoval iný kňaz ako farár farnosti alebo kňaz z našej komunity, je potrebné to nahlásiť pri spísaní zápisnice. Tento kňaz bude potrebovať delegáciu od miestneho farára (súhlas).
 • Ak jeden zo snúbencov nevie po slovensky, pri obrade musí byť zabezpečený tlmočník.
 • Výzdobu kostola na obrad pripravuje naša pani kvetinárka, s ktorou sa môžete dohodnúť o prípadných vašich požiadavkách. Pani kvetinárka vám predloží doklady o výdavkoch, na ktoré by bolo treba prispieť.
 • Treba oznámiť, či máte svojho organistu alebo zbor, ktorý bude sprevádzať obrad, ak nie, zabezpečíme ho my.
 • Sviatosť manželstva, keď ide o snúbencov katolíkov, sa odporúča sláviť v rámci sv.omše. Sv. omša, ktorá sa slávi v sobotu po 15.00 h, je s platnosťou na nedeľu. Vo vianočnom a v cezročnom období sa použije formulár omše za ženícha a nevestu.
 • Obrad so všetkými možnosťami si dohodnite so sobášiacim kňazom (radi by sme si vybrali text zo Svätého písma na obrad; máme lektorov na čítanie lit. čítaní; máme miništrantov; niekto z príbuzných chce spievať žalm; prinesieme obetné dary...“ a pod.)
 • V rámci obradu sa koná prísaha manželov. Zabezpečte si kríž, ktorý k tomu budete potrebovať a ktorý si potom umiestnite do svojho príbytku. Prstene a kríž nech prinesie niekto z príbuzných do sakristie pred začiatkom slávenia.
 • Pamätajte na podporu údržby chrámu a na pomocníkov pri obrade. Milodary podľa svojho zváženia môžete na tento účel odovzdať pri spísaní zápisnice alebo po obrade v sakristii.
 • Gratulácie môžete prijímať po skončení obradu vo vestibule kostola, pred kostolom alebo v dvore saleziánskeho domu. Ak nasleduje ďalší sobáš alebo svätá omša, postavte sa ďalej od vchodu do kostola, aby ste uvoľnili priestor pre prichádzajúcich.

Ak pred kostolom použijete predmety na vyjadrenie radosti (papieriky, balóniky a iné), treba po skončení zabezpečiť ich upratanie. V kostole a vo vestibule ich nepoužívame.